Regulamin sklepu internetowego mojepomidory.pl
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE
1. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Sklep - sklep internetowy mojepomidory.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://mojepomidory.pl

5. Sprzedawca - mojepomidory.pl

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres e-mail: mojepomidory@mojepomidory.pl
2. Telefon: 533 302 905

3. Formularz kontaktowy na stronie mojepomidory.pl

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Zamówienie można złożyć każdego dnia o dowolnej godzinie.

2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie:

- cena za towar,

- koszty dostawy towaru.
4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na adres e-mail podany w formularzu podczas składania zamówienia.
 

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
- Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 32 1140 2004 0000 3002 3145 5464.

- Płatnościami ekspresowymi PayPal, Przelewy24.pl
- Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 30 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z zamówieniem.
2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
3. Przesyłki za pobraniem realizowane są dla zamówień powyżej 50 zł.
4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
- Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
- Za pośrednictwem Poczty Polskiej SA

5. W przypadku zakupu towaru za wartość powyżej 200 zł, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres podany w § 2 ust.1 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

§ 8 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
- Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
- Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
- Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
- Żądać usunięcia wady
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 9 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.

 

§ 10 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

3. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 11

Oferowane nasiona zostały pozyskane z własnych owoców, z  naszych hobbystycznych upraw amatorskich i w rozumieniu ustawy nie stanowią kwalifikowanego materiału nasiennego i nie są przeznaczone dla podmiotów profesjonalnych. 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres e-mail: mojepomidory@mojepomidory.pl


- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

…………………………………………………………………..............................................................................................


- Data odbioru ...................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ...................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.